json_encode($result);}else echo $result;}} ?> Ban Lãnh đạo
Thứ năm, 09/04/2020 - 09:03|
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sơn La - Điện thoại 0212.3852380
 • Trần Quốc Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ QLGD
  • Điện thoại:
   0911215468
  • Email:
   binhtqsonla@gmail.com
Hệ thống nghiệp vụ
Tài nguyên Download