Tuesday, 05/07/2022 - 07:00|
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học Thành phố Sơn La nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19!
0
Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La
0
Môn : Toán
Khối : Khối 6
Giáo viên : Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La
Trường : Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La
5
Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La
5
Môn : Toán
Khối : Khối 6
Giáo viên : Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La
Trường : Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La
1
Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La
1
Môn : Ngữ Văn
Khối : Khối 6
Giáo viên : Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La
Trường : Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La
0
Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La
0
Môn : Ngữ Văn
Khối : Khối 6
Giáo viên : Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La
Trường : Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La
0
Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La
0
Môn : Toán
Khối : Khối 6
Giáo viên : Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La
Trường : Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La
0
Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La
0
Môn : Ngữ Văn
Khối : Khối 6
Giáo viên : Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La
Trường : Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La
1
Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La
1
Môn : Toán
Khối : Khối 6
Giáo viên : Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La
Trường : Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La
0
Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La
0
Môn : Toán
Khối : Khối 6
Giáo viên : Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La
Trường : Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn La