Tuesday, 22/06/2021 - 21:14|
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học Thành phố Sơn La nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19!

PTNT: Đếm đến 5, nhận biết các nhóm có 5 đối tượng, nhận biết số 5