json_encode($result);}else echo $result;}} ?> Hoạt động - Sự kiện
Thứ năm, 09/04/2020 - 09:22|
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sơn La - Điện thoại 0212.3852380
Hệ thống nghiệp vụ
Tài nguyên Download