Tuesday, 16/08/2022 - 11:55|
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học Thành phố Sơn La nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19!
 • Nguyễn Văn Cương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Quản lý Tài chính
  • Điện thoại:
   0917628259
 • Trần Quốc Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ QLGD
  • Điện thoại:
   0911215468
  • Email:
   binhtqsonla@gmail.com